ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „PAPUK“

Na temelju odredbi članka 17. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“ (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik Društva saziva Skupštinu Društva koja će se održati:

24. 1. 2020. s početkom u 18 sati
u restoranu „Flora“, Centar kulture, Ulica Matije Gupca 5, grad Virovitica

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

  • radno predsjedništvo – tri člana
  • zapisničar
  • dva ovjerovitelja Zapisnika

2. Izbor verifikacijske komisije – tri člana

3. Izvješće verifikacijske komisije

4. Usvajanje Dnevnog reda

5. Izvješće o radu društva u 2019. godini

6. Financijsko izvješće za 2019. godinu

7. Izvješća sekcija (gospodarske, izletničke, markacističke, fotosekcije i ekološke)

8. Izvješće Nadzornog odbora

9. Izvješće Suda časti

10. Rasprava o izvješćima

11. Plan i program za 2020.

12. Rasprava i usvajanje Plana i programa za 2020. godinu

13. Usvajanje novog Statuta

14. Razrješenje dosadašnjeg i biranje novog blagajnika Društva

15. Razrješenje člana Izvršnog odbora i biranje novog člana u Izvršni odbor

16. Razno

Na Skupštini mogu aktivno sudjelovati, odnosno odlučivati punoljetni članovi s uplaćenom članarinom za 2020. godinu. Članarina će se moći uplatiti i prije održavanja Skupštine, od 17:30 sati.

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu. Pravo sudjelovanja u radu skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva s plaćenom članarinom za tekuću 2020. godinu.

Prema članku 19. Statuta, Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Ukoliko u zakazano vrijeme nije prisutno više od polovine sposobnih članova Skupštine, Skupština se odgađa za pola sata, a nakon isteka toga vremena Skupština pravovaljano počinje sa radom bez obzira na broj prisutnih poslovno sposobnih članova.

Nakon službenog dijela slijedi prigodna večera i druženje uz glazbu.

Zbog lakše organizacije skupštine i domjenka molimo Vas da se OBAVEZNO prijavite najkasnije do 15.1.2020. godine na mob: 098 1684 839 – dopredsjednik Vladimir Subota ili na hpdpapuk.vtc@gmail.com.

Izvršni odbor HPD „Papuk“

U Virovitici, 10.1.2020.