Na temelju odredbi članka 17. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“ (u daljnjem tekstu: Društvo) te članka 17.a Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“, predsjednik Društva na sjednici Izvršnog odbora održane 25. 1. 2022. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE koja će se zbog izvanrednih okolnosti proglašenih od strane tijela javnih vlasti održati daljinskim putem (elektronski putem e-pošte i drugim oblikom suvremene elektronske komunikacije na daljinu – Google obrasci).

Poziv za sjednicu skupštine te svi ostali pisani materijali za raspravu i glasanje upućuju se članovima na poštansku adresu i/ili adresu elektronske pošte koja je navedena u popisu članova najkasnije do 14. veljače 2022.

Na Skupštini mogu sudjelovati svi članovi HPD-a „Papuk“ s plaćenom članarinom za 2022. godinu koji su poslovno sposobni i punoljetni.

Sjednicu Skupštine do izbora Radnog predsjedništva otvara i vodi Predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, član Izvršnog odbora, kojeg Predsjednik ovlasti.

Dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
  • radno predsjedništvo – tri člana
  • zapisničar
  • dva ovjerovitelja Zapisnika
 1. Izbor verifikacijske komisije – tri člana
 2. Izvješće o radu društva u 2021. godini
 3. Financijsko izvješće za 2021. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora
 5. Izvješće Suda časti
 6. Plan i program za 2022.
 7. Razrješenje predsjednika Društva, dopredsjednika, tajnika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti te opoziv likvidatora Društva
 8. Izbor tijela Društva
  • Izbor predsjednika
  • Izbor dopredsjednika
  • Izbor tajnika
  • Izbor članova Izvršnog odbora
  • Izbor članova Nadzornog odbora
  • Izbor članova Suda časti
  • Izbor likvidatora
 9. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje

Glasovanje o predloženim odlukama po svim točkama dnevnog reda (osim točke 9. Izbor tijela Društva i točke 10. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje)  provodit će se od 14. veljače u 00:00 sati do 18. veljače u 24:00 sata elektronski putem e-pošte i putem Google obrasca.

Prijedlozi kandidata za Izbor tijela Društva zaprimat će se od 31. siječnja 2022. do 11. veljače 2022. godine na adresi elektronske pošte hpdpapuk.vtc@gmail.com ili osobnom dostavom u prostoriju Društva na Trgu kralja Zvonimira 5 (u uredovno vrijeme srijedom od 19 h ili van radnog vremena umetanjem u poštanski sandučić).

Glasovanje o predloženim odlukama po točkama 9. Izbor tijela Društva i 10. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje dnevnog reda provodit će se od 19. veljače u 00:00 sati do 22. veljače u 24:00 sati elektronski putem e-pošte i putem Google obrasca.

Po završenom glasanju, članovima će 23. veljače 2022. godine bit dostavljen zbirni pregled glasanja radi provjere i potvrde svojeg glasanja.

Novoizabrana tijela Društva bit će objavljena 24. veljače 2022. godine.

O radu Skupštine bit će sačinjen zapisnik, koji će biti objavljen u službenom glasilu – web stranici HPD-a „Papuk“.

Predsjednik HPD-a “Papuk”

Mario Ripli